INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

De Hooge Maey als energiecentrale

Het gestorte afval bevat een hoog gehalte aan organische verbindingen. Bij afbraak van deze verbindingen ontstaat methaan of biogas. Het is belangrijk dat methaan niet ontsnapt naar de omgeving, want dit zou bijdragen tot het broeikaseffect.

Op de stortplaats Hooge Maey wordt het stortgas op een efficiënte manier afgezogen. Via gascollectoren en  -leidingen wordt het naar gasmotoren gepompt. Doordat de stortplaats in onderdruk gebracht wordt, wordt de methaanuitstoot drastisch verminderd. Om te vermijden dat biogas toch zou ontsnappen langs de flanken, zijn de taluds geherprofileerd en op een stabiele manier afgedicht.

De opgewekte groene stroom wordt deels gebruikt voor de eigen behoeften en deels aan het net geleverd. De restwarmte van de motoren wordt gebruikt om de nabijgelegen burelen te verwarmen.

Door de herprofilering van de taluds hebben deze nu een perfecte hellingsgraad voor een bijkomende nuttige toepassing, namelijk zonnepanelen, die eveneens groene stroom produceren.

Stortgas onttrekken: nieuwe technologie voor blijvend rendement

Centraal in het saneringsproject staat het valoriseren van het biogas dat aanwezig is in het gestorte afval. Gasschachten werden verticaal doorheen de stortplaats geboord om het methaan uit de stortplaats te halen. Via gasleidingen wordt het gas naar de gasmotoren geleid.

Om de gascaptatie op termijn te garanderen, blijven we zoeken naar nieuwe technologieën die ons systeem kunnen optimaliseren. Die vonden we in een systeem waarbij wieken tot op 30 meter diepte in de stortplaats fijnmazig worden ingebracht. Op die manier worden werkelijk álle delen van het stort bereikbaar voor directe ontgassing. Dankzij de korte afstand tussen de wieken onderling vermijden we ophopingen van water en gas en creëren we in de stortplaats de ideale omstandigheden om gas te produceren. Begin 2010 werd een proefopstelling geplaatst op 1 ha. van de bovenoppervlakte. Deze werd na gunstige evaluatie uitgebreid naar de volledige oppervlakte (3,5 ha).

Energieproductie

Om het methaangas maximaal te valoriseren werden gefaseerd 4 gasmotoren geplaatst. De eerste twee gasmotoren werden geïnstalleerd in 2004 en 2005. Vanaf midden 2007 kon de Intercommunale Vereniging Hooge Maey over 3 motoren van elk 943 kW beschikken. Vandaar ook dat de productie van groene energie in 2008 aanzienlijk steeg. In 2008 produceerde de Intercommunale Vereniging Hooge Maey 15.833 MWh aan duurzame energie. In 2009 werd een 4de motor geplaatst worden met een vermogen van 1.260 kW.

Vandaag komt de elektriciteitsproductie overeen met een elektriciteitsverbruik van bijna 4750 gezinnen. 

Prognose gasproductie tot 2020

De grootste voormalige stortzone van Hooge Maey ('zone C') werd in 2009 verlaten. De zone is intussen ook volledig afgedekt. Hoewel er geen afval meer bijkomt, blijft het potentieel aan stortgas aanzienlijk. Om de inertisatie van de stortmassa zo optimaal mogelijk te laten verlopen, werden er in 2009 nog  ca. 30 bijkomende schachten geboord. Na enkele jaren zal de gasproductie stilaan afnemen. Volgens prognoses zal in 2020 nog één gasmotor in bedrijf zijn.

Zonnepanelen: bescheiden installatie

Op 19 januari 2011 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de bouw van een installatie met zonnepanelen. De werken werden gestart op 19 mei 2011 en op 27 januari 2012 kon de installatie in dienst genomen worden. De zonnepanelen zijn gemonteerd op een helling van de stortplaats en hebben een oppervlakte van circa 550m². De opbrengst bedraagt 68,475MWh per jaar. Aangezien een doorsnee gezin jaarlijks een verbruik heeft van 3,5MWh betekent dit dat onze zonnepanelen voldoende stroom leveren voor ongeveer 20 gezinnen.