INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Groene stroom- en WKK certificaten voor de Hooge Maey

Vanuit de Kyoto afspraken zijn ‘incentives’ (certificaten) gegroeid om de impact van methaanemissies door stortplaatsen te verminderen.

  • CO2 certificaten: door biogas af te fakkelen wordt het effect van het biogas met factor 20 verminderd. Deze vermindering kan uitgedrukt worden in een absolute hoeveelheid CO2 en geeft recht op een hoeveelheid verhandelbare CO2 certificaten.
  • Groene stroom certificaten: indien men elektriciteit produceert uit biogas bekomt men een bijkomend gunstig effect, wat gewaardeerd wordt via verhandelbare groene stroom certificaten. Deze hebben een relatief hogere waarde dan de CO2 certificaten.
  • WKK certificaten: biogasmotoren hebben een elektrisch rendement van +/- 40%. Dit betekent dat 60% van de energie-inhoud van het biogas verloren gaat aan warmte. Indien deze warmte kan worden gerecupereerd via een hoogwaardige WKK (Warmte Kracht Koppeling) kan bijkomend aanspraak worden gemaakt op WKK certificaten.

Voor de stortplaats Hooge Maey komen de groene stroom- en de WKK certificaten in aanmerking. De biogasmotoren hebben elk een capaciteit van 0,944 MWelektrisch. Na aftrek van eigen behoefte (0,34 MW) wordt deze elektriciteit op het net gezet. Bijkomend zal de warmte gevaloriseerd worden via opwarming van de waterzuivering (hoger rendement) en droging van het bioslib. In fasen (jaarlijks) zullen motoren worden bijgeplaatst tot een totaal vermogen van 5 MWelektrisch is bereikt.

To top

Saneren in een dubbele versnelling: via een water- en een gastraject

Het negatieve karakter van de methaanproductie uit een stortplaats moet men echter nuanceren. Methaan is namelijk een belangrijk instrument in het concept van de sanering van de stortplaats Hooge Maey. Het uiteindelijke doel van sanering is dat er geen stikstof en koolstof uit het stortmassief naar het grondwater kunnen uitlogen. De stikstof in het stortmassief wordt onder zuurstofloze omstandigheden omgezet tot ammonium. Deze wordt vervolgens via percolaat uitgespoeld en in de waterzuivering omgezet tot het inerte stikstofgas. Stikstof wordt aldus verwijderd en geneutraliseerd via een watertraject.

Ook koolstof kan worden verwijderd via het watertraject, maar dit is een zeer duur proces. Daarom is het beter de koolstof te verwijderen via een gastraject. Dit betekent dat de organische koolstof in het stortmassief wordt omgezet tot biogas en vervolgens als gas wordt verwijderd en gevaloriseerd. Wanneer deze onttrekking op een degelijke manier gebeurt, komt er bij dit proces maar een minimale gasemissie in de atmosfeer.

De inzet van gasmotoren heeft aldus een dubbel effect: enerzijds speelt het in op de vermindering van het broeikaseffect conform de huidige wetgeving, anderzijds is het een sluitstuk aan een saneringsaspect om het stortmassief inert te maken.

To top