INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Afvalwater van stortplaats Hooge Maey

Percolaat is een complex en moeilijk te behandelen afvalwater, dat ondermeer gekenmerkt wordt door een sterk wisselende samenstelling, een hoge geleidbaarheid (hoog zoutgehalte), hoge stikstofvrachten en een beperkte aanwezige koolstofbron (BOD-arm).

Dit complexe afvalwater moet op een kwaliteitsvolle manier gezuiverd worden zodat het kan geloosd worden zonder schade te veroorzaken aan het leefmilieu. Hooge Maey beschikt over een eigen biologische waterzuiveringsinstallatie die erkend wordt als één van de meest performante in West-Europa.

Naarmate de historische percolaatbel in het stortmassief verwerkt wordt en men de afdek van de stortplaats realiseert, geraakt de waterzuivering minder belast. Dit biedt vandaag de bijkomende ruimte om in deze installatie ook afvalwater van derden op een kwaliteitsvolle manier te verwerken.

Beschrijving van de waterzuiveringsinstallatie

Vanuit de stortplaats wordt het percolaat via een buffertank naar de waterzuivering gepompt.

Omloopreactor

Via een voordenitrificatieruimte komt het water vervolgens terecht in de omloopreactor. Deze is voorzien van een beluchte zone (nitrificatie) en niet-beluchte zones (denitrificatie). Een voortstuwschroef laat het slib-water mengsel aan hoge snelheid doorheen de omloopreactor stromen. Hierdoor wordt ammonium omgezet naar nitraat (in de aërobe zone) en nitraat naar stikstofgas (in de niet-beluchte zones).

Ultrafiltratie: membranen

Vanuit de omloopreactor stroomt een deel van het water via de postnitrificatieruimte naar membranen. Met behulp van deze membranen wordt het slib van het water gescheiden. De membranen zijn van het type ultrafiltratie.

Deze ultrafiltratie-eenheid bestaat uit twee parallelle straten van elk zes modules cross-flow membranen. Elke module bestaat uit een groot aantal membraanbuisjes.

In deze membraanmodules stroomt het slibwatermengsel met een hoge langsstroomsnelheid van 4,5 m/s (zodat vervuiling geen kans krijgt op afzetting).

Het water dat door de membraanwand gaat, het zogenaamde permeaat, is nagenoeg 100 % vrij van zwevende stoffen. De reststroom (het concentraat) stroomt terug naar de biologie.

To top

Afbraak van humuszuren: actief koolfilters

De tweede fase behelst de verwijdering van biologisch niet-afbreekbare organische verbindingen. Immers, na biologische zuivering van het percolaat, blijft er een restant aan moeilijk afbreekbare vervuilingen in het effluent achter, te wijten aan de aanwezigheid van humuszuren. Het water wordt hiervan verder gezuiverd door actief koolfilters. De actieve koolfilters zijn opgesteld in twee parallelle lanen. Elke laan telt drie filters in serie. In elke filter is 10.000 kg actieve kool aanwezig. Het gezuiverde water wordt in het Verlegde Schijn geloosd.

De effluentkwaliteit wordt permanent bewaakt.  Indien de kwaliteit niet voldoet, wordt het effluent automatisch teruggestuurd naar de installatie.

To top

Stikstof adequaat verwijderd

De graad van stikstofverwijdering die de installatie aankan, is wellicht het meest in het oog springende kenmerk ervan.

De totale stikstofvracht van het inkomend percolaat bedraagt gemiddeld 400 mg N/l. De lozingsvoorwaarden voor ammoniumstikstof en de nitraten moeten onder de norm van 10 mg N/l liggen. De totale stikstofvuilvracht voor het geloosde water mag niet meer bedragen dan 40 mg N/l. Dat de waterzuiveringsinstallatie van Hooge Maey aan deze lozingsnormen voldoet, toont de performantie van stikstofverwijdering aan. Er kan dus gesteld worden dat niet niet alleen de nitrificatie maar ook de denitrificatie zeer goed verloopt.

Capaciteit van de installatie

De twee belangrijkste parameters die de capaciteit van een waterzuivering bepalen zijn de volgende:

  • hydraulische belasting: 20 m3/h
  • biologische belasting: 700 kg N/d

Ter vergelijking met huishoudelijk afvalwater: deze waarden stemmen overeen met het equivalent van:

  • hydraulisch: 3.200 inwoners
  • biologisch: +/- 100.000 inwoners