INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Definitie van duurzaamheid

De afvalproblematiek wordt vandaag breder gedefinieerd dan alleen maar in termen van verwijdering. ‘Duurzaam ondernemen’ staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel-economische resultaten, sociale belangen en het milieu. Hierbij wordt terdege rekening gehouden met toekomstige generaties. Ook op de Hooge Maey zorgen we voor het heden zonder de kwaliteit van de leefomgeving van toekomstige generaties te hypothekeren. Duurzaam ondernemen zit dan ook volkomen verweven in het saneringsproject en vormt het uitgangspunt bij alle activiteiten die voortvloeien uit de exploitatie van de Hooge Maey.

Het concept van een duurzame stortplaats

Het concept 'duurzaam storten' is geïntroduceerd in de Europese regelgeving (Annex II van de stortplaatsenrichtlijn) en houdt in dat men op basis van proceskennis streeft naar een lange-termijn stabiele evenwichtssituatie. 

In het stortlichaam treden vele processen op waardoor verontreinigingen in het afval worden afgebroken. Er moet naar gestreefd worden deze processen zo goed mogelijk te sturen. Duurzame stortconcepten maken het mogelijk om met het gestorte afval in een periode van dertig jaar een eindtoestand te bereiken, waarin de stortplaats milieuhygiënisch in evenwicht is met de omgeving. Zo wordt biogas gebruikt voor de productie van ‘groene stroom’ en wordt het afvalwater gezuiverd.

Duurzaam storten betekent dat maatregelen getroffen worden zodat de impact van de stortplaats op zijn omgeving (het milieu) verwaarloosbaar is, de benutting van de energie in het gestorte afval gemaximaliseerd wordt en er minder of geen nazorg meer nodig is.

Hooge Maey zorgvuldig beheerd

De stortplaats Hooge Maey wordt zorgvuldig beheerd. Kwaliteit en duurzaamheid staan hierbij centraal. Dit biedt de garantie dat deze stortplaats ook in de toekomst een essentiële dienstverlenende rol in Vlaanderen kan spelen voor de veilige verwerking van restafval waar geen andere oplossing voor mogelijk is.